عنوان فارسی

1396-09-09 08:00 به 1396-09-09 18:00 (Asia/Tehran)

--سالن آمفی تئاتر مجتمع صدرا تبریز--

نوع بلیط
تاریخ اتمام
قیمت
تعداد

نوع بلیط: ثبت نام
ثبت نام
اتمام ثبت نام
نامحدود
قیمت
رایگان
تعداد

مکان

سالن آمفی تئاتر مجتمع صدرا تبریز

زمان

از 1396-09-09 08:00
تا 1396-09-09 18:00

برگزارکننده

همراهان کارِنو
02144445599
info@hkareno.ir

شبکه های اجتماعی

مشارکت در Twitter

به این نکته پی ببرید که افراد درباره این رویداد، چه می بینند و چه می گویند و به گفتگو ملحق شوید.\

استفاده از این برچسب: #سمینار و همایش حضوری

Following content will appear on all events