• برگزار کننده: همراهان کارِنو
  1396-09-09 08:00 به 1396-09-09 18:00
  --سالن آمفی تئاتر مجتمع صدرا تبریز--
  همایش علمی، تخصصی
 • برگزار کننده: همراهان کارِنو
  1396-09-09 04:30 به 1398-03-15 21:30
  --سالن همایش سینما سرباز تبریز--
  همایش علمی، تخصصی